You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...Najczęściej zadawane pytania

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) Członków zwyczajnych, którzy posiadają co do zasady wszystkie prawa i obowiązki przewidziane statutem Stowarzyszenia;

b) Członków honorowych, którymi mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające szczególne umiejętności, doświadczenie lub       wiedzę, umożliwiające propagowanie celów Stowarzyszenia. Członkowie honorowi winni cieszyć się wyjątkowym uznaniem wśród opinii            publicznej;

c)  Członków wspierających, którzy popierają cele statutowe Stowarzyszenia i udzielają mu wsparcia materialnego lub organizacyjnego.           Członkowie Ci posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa       wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.